Page 10 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 10

1.4. Türk ye'de Serada B tk Yet şt r c l ğ
        Ülkem zde t car amaçlı seracılık faal yetler Osmanlı İmparatorluğu'nun son ve Cumhur yet
       Dönem 'n n lk yıllarında Yalova'da bulunmaktadır. 1940'lı yıllarda araştırma amacıyla seralar
       kurulurken 1940-1960 yılları arasında Antalya ve İzm r'de az sayıda t car amaçlı seralar
       kurulmuştur. 1970 yılından sonra örtü malzemes olarak saydam plast k (pol et len)
       kullanılmasıyla seracılık büyük gel şme gösterm şt r. Ülkem zde Akden z ve Marmara
       bölgeler n n kıyıları boyunca vatandaşlar geç m kaynağı olarak seracılık faal yetler n
       uygulamaktadır.
            Türk ye'de yer alan sera alanlarının ülke ç dağılımıyla sıcaklık dağılımı arasında büyük
       oranda paralell k vardır. Öyle k Türk ye' de en çok seracılık faal yet (jeotermal seracılık yapılan
        ller har ç) güney ller nde yoğunlaşmıştır.

                   Şek l 2: Türk ye'n n Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

           Son yıllarda alternat f enerj kaynağı olarak jeotermal enerj kullanılması le seracılık
        ç bölgelerde de gel şmeye başlamıştır. Den zl , Man sa, İzm r, Afyon, Balıkes r, Kütahya, Aydın ve
       Urfa ller nde jeotermal seracılık faal yetler ne rastlanmaktadır.
            Seracılık faal yetler zamanla yapı malzemeler n n değ şmes , teknoloj n n lerlemes ve
       alternat f kaynakların değerlend r lmes yle günümüzde esk ye kıyasla daha gel şm şt r.
            Seracılıkta en öneml unsur sera ç sıcaklığın sten len düzeyde sağlanmasıdır. İsten len
       sıcaklığa ulaşmak ç n ısıtma uygulamaları se mal yet arttırmaktadır. Buna bağlı olarak bazı
       bölgelerde kış aylarının çok soğuk seyretmes ne bağlı seracılık gel şmem şt r. Bu durumda
       alternat f kaynak olarak jeotermal enerj  le seracılık faal yetler ön plana çıkmıştır.
            Türk ye dünya üzer nde seracılık açısından en uygun konumdadır. B rçok ülkede olmayan
        kl m avantajına sah pt r. Bu bölgelerde güneş enerj  le pas f s stemler kullanılarak lkbahar ve
       sonbaharda kısa zamanda ekonom k ve prat k seralarda ürün yet şt r lmes  le hormon kullanılmaya
        ht yaç duyulmadan uygun ve yeterl  laçlama le turfanda yan mevs m başlarında da ürün elde
       ed lmes mümkündür.
            Ülkem zde sera uygulamaları le b tk yet şt r c l ğ , Ek m-Temmuz ayları arasındak 8 aylık
       sebze ht yacını g der rken, hracat mkânı sağlar. B nlerce yet şk ne ş kolu olan b r sektör hal ne
       gelm şt r.
            Ülkem zde sera şletmec l ğ n kısıtlayan en büyük etmen, sera ç nde b tk gel şmes  ç n en
       uygun sıcaklığı sağlamada kullanılan yakıt le ısıtma s stem ve bakım g derler n n yüksek olmasıdır.
       Akden z, Ege, Marmara ve Karaden z Bölgeler sera şletmec l ğ  ç n uygun m kro kl ması olan
       yörelerd r.

                                                         5
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15