Page 6 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 6

1.SERA TARIMI

           1.1. Seranın Önem ve Tanımı
            Artan nüfus le b rl kte kırsal kes m n en öneml tutulma unsuru olan toprak parçalanarak
       küçük tarım alanlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Küçük tarım alanları mal yet arttırmakta ve

       ver m düşürmekted r. Fakat bu tarım alanları seralara dönüştürülürse yüksek ver m elde etmek
       mümkün hale gelmekted r. Y ne artan nüfusa bağlı sürekl gıda ht yacının sağlanmasında seralar
       büyük önem taşımaktadır.
            Sera, b tk ler n yet şt r lmes ne uygun koşulların sağlanması amacıyla çevre şartlarının

       kontrol ed leb len ya da düzenleneb len cam, plast k, fiberglas g b ışığı geç ren materyaller
       kullanılarak yapılan örtülü yapıdır. B r başka tanım olarak sera; kl me bağlı kalmadan, bütün yıl
       boyunca ekonom k olarak sebze ve ç çek yet şt r ld ğ örtülü yapılardır. Daha kapsamlı b r tanım

       yapmak gerek rse, kl mle lg l koşulların, sıcaklık, ışık, nem, hava g b faktörler kontrol altında
       tutulmasıyla bütün yıl boyunca farklı kültür b tk ler yle bunların tohum, fide ve fidanlarını üretmek,
       b tk ler korumak, serg lemek amacıyla cam, plast k, fiberglass g b ışık geç reb len malzemeyle
       kaplanarak değ ş k şek llerde yapılan, yüksek s steml örtü altı yet şt r c l ğ yapısıdır. Bu tes sler n

       bulunduğu şletmeler sera şletmes olarak tanımlanır.
            Bununla b rl kte çevre koşullarının olumsuzluklarını kısmen yok eden plast k malçlar,
       yüzeysel örtüler, yastıklar, alçak ve yüksek tüneller sera olarak n telend r lemez.       Res m 1-2: Seracılık

           Seraların küçük tarım alanlarından yüksek ver m sağlaması, kl m koşullarına bağlı
       kalmaksızın her mevs m çok çeş tl ürünler n yet şt r leb lmes , ekonom k yet şt rme sağlaması,
       kırsal kes mlerden kentlere göçün önüne geçerek çarpık kentleşmen n önüne geçmes , kırsal kes mde
        ş potans yel oluşturması ülkem zde ve dünyada önem n arttırmaktadır.


       Sera yet şt r c l ğ n n faydalarını şu şek lde sıralayab l r z;
       ·B tk ler n yet şt r lme süres uzar. Yıl ç nde b rden fazla b tk sel üret m mkânı sağlar.

       ·Sera ürünler n n pazar sorunu yoktur. Pazarda her da m mevcuttur.
       ·Serada yet şt r len b tk ler n b r m ver m ve kal tes artar.
       ·Yıl boyunca çalışma olmasına bağlı şç lerde mevs ml k çalışma söz konusu değ ld r.
       ·Sera yet şt r c l ğ nde teknoloj k gel şmelerden faydalanılmakta buna bağlı olarak teknoloj

       dallarının gel şmes ne katkı sağlar.
       ·Seracılık faal yetler nde bulunan yet şk nler ç n düzenl gel r mkânı sağlar.


                                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11