Page 7 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 7

1.2. Dünyada Seralarda B tk Yet şt r c l ğ
        Sera uygulamaları İtalya'da Romalılar dönem nde güney yamaçlara açılan çukurların üzer n n
       şeffaf b r malzeme le kapatılarak sebze yet şt r lmes yle başlamış, ardından Avrupa'da evler n
       güneye bakan cepheler n n camla örtülmes yle gel şmeye devam etm şt r. 16. ve 17. yüzyıllarda
       yapılan bu yapılar sera uygulamalarının başlangıcı olarak değerlend r leb l r. 18. yüzyılda bu
       yapıların yeters z ışık alması sorununu g dermek ç n pencere sayısı arttırılmış ve yönler
       değ şt r lm şt r. Daha sonralarında ABD ve Avrupa'da gel şmekte olan sanay  le b rl kte seracılık
       hızla gel şmeye başlamıştır.
            Günümüzde uluslararası seracılığa bakıldığında seraların dünya üzer nde gen ş b r alana
       yayıldığı görülmekted r. Bu gen ş yayılma alanı üzer nde ekoloj k etmenler ve sera teknoloj s n n
       oldukça farklı olduğu görülmekted r.

               1.2.1. İkl m Kuşaklarına Göre Sera Uygulamaları
            Seracılık faal yetler Dünya üzer nde yaklaşık 1.2 m lyon hektar alana yayılmıştır. Bu yayılım
        kl m koşullarına bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak yapılab lmekted r. Farklı sera
       uygulamaları çevresel faktörler ve teknoloj k uygulama farklılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.
       Sonuç olarak Dünya üzer nde sera uygulanacak ülkeler , bulunduğu konuma bağlı kl m koşullarına
       uygun sera uygulamalarını; ser n, ılıman ve her k  kl m n egemen olduğu ülkeler olarak
       gruplandırmak mümkündür.
            Türk ye'n n de ç nde yer aldığı ılıman kuşak sera uygulamaları ç n en uygun kl m kuşağıdır.
       Çok sıcak kl mlerde soğutma s stemler ne ht yaç duyulurken ser n kl m kuşağında yapılan
       seracılık faal yetler  ç n ısıtma s stemler ne gerek duyulmaktadır. Bu da sera uygulamalarında
       mal yet arttırmaktadır. Aşağıdak har ta da kırmızı alanlar sıcak, mav alanlar ser n alanları
       göstermekte olup sera uygulama alanları ç n fik r oluşturmaktadır.


                       Şek l 1: Dünya Güneş Enerj s Har tası

               1.2.2. Ser n İkl m Kuşağındak Ülkeler
                       o
           Yıllık ortalama sıcaklığı 10 C 'n n altında olan, ser n kl m kuşağındak başlıca ülkeler
       Hollanda, İng ltere, Dan marka, Almanya, Romanya, Bulgar stan ve Rusya'dır. Hollanda
       10.000 hektar cam sera alanı ve üret m tekn ğ yle bu ülkeler ç nde en başta gelen ülked r.
        Bu ülkeler n seracılık yönünden ortak özell kler şöyled r;
       ·Sera yapı malzemeler profil çel k, alüm nyum veya başka alaşımlardan oluşurken örtü
       malzemeler  se camdır.
       ·Sera yapımı ve ısıtma s stemler n n kurulması yatırım mal yet n arttırmaktadır.
       ·İkl m koşullarından kaynaklı sera ç ısıtma s stemler n n sürekl yapılması gerekmekted r.
       ·Bu seralarda uygun ısıtma, aydınlatma, havalandırma yapılmakta ve d ğer kültürel şlemlerde
       eks ks z yer ne get r lmekted r.
       S  er n kl m kuşağındak ülkeler n ılıman kl mde yer alan ülkelere göre; üret m masraflarının daha
       yüksek olması, enerj g der n n daha fazla olması, ürün çeş d n n arttırılması g b zorluklarla
       karşılaşmaktadır.


                                                         2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12