Page 8 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 8

1.2.3. Ilıman İkl m Kuşağındak Ülkeler
                      o
                  o
           Yıllık ortalama 10 C le 20 C arasında yer alan ılıman kl m kuşağındak ülkeler İspanya,
       Fransa, Japonya, Türk ye, İtalya, Yunan stan ve İsra l'd r. Bu ülkelerde elver şl çevre koşulları
       seracılık faal yetler n daha karlı hale get rmekted r. Kış aylarında ortalama sıcaklığın yüksek
       olması sera ısıtma mal yetler n azaltmakta ve bu ülkelerde sera alanlarında artış
       gözlemlenmekted r.
       B  u kuşakta yer alan ülkeler n ortak özell kler ne bakıldığında;
       ·Kullanılan sera örtü malzemes plast kt r.
       ·Sera şletmes yatırım mal yet düşüktür.
       ·Sera ısıtma g derler en düşük düzeyde tutulab lmekted r.
       ·Bu ülkelerde seracılık faal yetler daha çok lkbahar ve sonbahar turfandacılığı olarak
       yapılab lmekted r.
       ·Yatırım ve şletme mal yetler n n az olmasına karşın seralardak üret m teknoloj ler n n düşük
       düzeyde olması seralardan elde ed len ver m ve kal tey düşürmekted r.
              1.2.4. İk İkl m n Egemen Olduğu Ülkeler
                          o
                      o
            Yıllık ortalama sıcaklık 0 C le 20 C arasında yer alan k  kl m kuşağındak başlıca ülkeler
       Hollanda, Mısır, Fas, İtalya, İspanya, Belç ka ve Ç n'd r. Bu ülkelerde ortak özell k cam ve
       plast k seralar b r aradadır. Akden z ülkeler nde seralar bu özell klere sah pken ABD ve
       Japonya'da plast k seralarda da yüksek teknoloj uygulanmaktadır.
            Bütün dünyada sera ısıtılmasının mal yet yükseltmes nden sera şletmec l ğ soğuk
       bölgelerden ılıman bölgelere doğru, kış aylarında mevs m n uygun olduğu ve ısıtma masraflarının
       düşük olduğu yörelere doğru kaymaktadır. Bu nedenle sera şletmeler  ç n en uygun ülkeler
       30-40 enlem dereceler ndek ülkelerd r. 30. enlem dereces n n altında sıcaklık artarken soğutma
        ht yacı, 40. enlem dereces n n üzer nde hava sıcaklığının düşmes ne bağlı ısıtma ht yacı
       olmaktadır.           1.3. Ülkelere Göre Seracılık Faal yetler n n İncelenmes
            İspanya'nın beyaz çatılı şehr Almer a'dan domates cennet Flor da'ya kadar dünya
       şeh rler nde seracılık deney mler  ncelend ğ nde hang ülkeye g d l rse g d ls n modern seralarda
       üret len ürünler n kal tes yle tüket c y , kazancıyla da üret c y memnun etme potans yel hep
       yüksekt r. Özell kle kl m koşulları zorlu olan ülkelerde gen ş tarım alanlarında uygulanan
       seracılık, tarım sektörüne güç kazandırmaktadır. Daha net fadeyle modern seracılık le
       İzlanda'da muz, Kanada'da domates yet şt r leb lmekted r.
               1.3.1. İspanya'da Serada B tk Yet şt r c l ğ
            Seracılık söz konusu olduğu zaman akla gelen lk ülked r. Avrupa'nın en büyük sera ülkes
       olan İspanya bu konuda Türk ye'n n en büyük rak b d r. Toplam 52 b n hektar alanın 43 b n hektarı
       İspanya'nın güney nde yer alan ve beyaz çatılı şeh r olarak b l nen Almer a şehr nded r.
       İspanya'da sera alanlarının %80'n sebze, %15' meyve ve kalan %5'l k kısım se fide
       yet şt r c l ğ  ç n ayrılmıştır. Başlıca üret len ürünler domates, b ber, salatalık, yeş l fasulye,
       kavun ve karpuzdur.
            Ülken n beyaz çatılı şehr olan Almer a yaklaşık 25 yıl önces ne kadar çorak topraklara
       sah pken thal topraklar, h dropon k s stemler, damlama sulama ve k myasal gübrelerle bugün
       tam anlamıyla sera cennet ne dönüşmüştür.

                                                         3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13