Page 9 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 9

Res m 3: Almer a (Beyaz Çatılı Şeh r)' dak Seralara Kuşbakışı Bakış


               1.3.2. Ç n'de Serada B tk Yet şt r c l ğ
             Dünya üzer nde sera dağılımında Ç n'den daha fazla alana sah p ülkeden bahsetmek zordur.
       Sebze üret m nde dünya l der olan Ç n, yüzölçümü avantajını seracılıkta da değerlend rmekted r.
       2,7 b n hektarlık sera yet şt r c l ğ n n büyük bölümü ülken n kuzey bölgeler nde yapılmaktadır.

               1.3.3. Hollanda'da Serada B tk Yet şt r c l ğ
            Ser n kl m kuşağında yer alan Hollanda 10 b n hektarlık cam sera alanları ve gel şm ş üret m
       tekn ğ yle karşımıza çıkmaktadır. Ülke toplam yaş sebze- meyve üret m n n yarısını sera
       yet şt r c l ğ  le karşılaşmaktadır. B ber, domates ve salatalık ağırlıklı üret len sera ürünler  ken
       bu ürünler n yaklaşık % 80'  hraç ed lmekted r.

               1.3.4. ABD'de Serada B tk Yet şt r c l ğ
        ABD'de ağırlıklı olarak cam seralara rastlanmaktadır. Ağırlıklı domates yet şt r c l ğ yapılmaktadır.
       Hektar başına domatesler n ver m ortalama 484 tondur. Sera yet şt r c l ğ n n en yaygın olduğu
       bölgeler kl m özell kler ne ağlı olarak Flor da ve Kal forn ya'dır.
            Yalnızca ülken n güney nde tarıma elver şl topraklara sah p olan Kanada' da üret m %89 'u
       sera yet şt r c l ğ  le sağlanmaktadır. Hava koşullarının zorlu olmasına bağlı olarak b tk
       yet şt r c l ğ n n büyük çoğunluğu sera yet şt r c l ğ şekl nded r. Domates üret m ABD ve
       Meks ka'ya göre daha az olan Kanada'da domates yet şt r c l ğ  ç n daha fazla sera
       uygulamalarına rastlanmaktadır.


               1.3.5. İtalya'da Serada B tk Yet şt r c l ğ
        Akden z'de yer alan seracılık yarışında söz sah b olan İtalya 30 b n hektarlık sera yet şt r c l ğ  le
       b tk üret m gerçekleşt rmekted r. En fazla yet şt r len sera ürünü domatest r. Ancak İtalya'da
       araz ler n çok fazla bölünmüş olması seracılık faal yetler n olumsuz etk lemekted r. Seraların
       yarısı 5 hektardan daha küçük araz lerde yer alırken %10'u kadarı 50 hektar ve üzer alanlarda
       yapılmaktadır.
                                                         4
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14